Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen en de antwoorden daarop

We krijgen wel eens vragen van klanten. Sommige daarvan zijn persoonlijk en specifiek maar andere worden vaker gesteld. De meestgestelde vragen vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij of heeft u nog vragen na het lezen van het antwoord, bel ons dan of stel uw vraag.

GFH Paraplufonds

Zoals aangekondigd in onze brief van 10 april 2017 hebben wij de afgelopen maanden, in nauw overleg met de AFM, onderzoek gedaan naar het inbrengen van de liquide beleggingen uit het GFH Europees Vastrentend Fonds en de liquide beleggingen uit het GFH Europees Aandelenfonds in een vastrentend fonds dan wel een aandelenfonds van een andere gerenommeerde beheerder. Het belang van de participant staat centraal in dit plan. Inmiddels zijn wij met een aantal beheerders een tweede gespreksronde gestart. Wat de tijdspan is van deze overdracht is op dit moment nog niet bekend.

Via het klantenportaal van GFH Giro kunt u alle gecommuniceerde brieven terugvinden. Mocht u behoefte hebben aan een schriftelijke versie kunt u deze opvragen per e-mail via info@todaystomorrow.nl of telefonisch via het nummer: 035-3035695. Ook als u inlog problemen heeft kunt u dit vanzelfsprekend laten weten.

Door twijfel met betrekking tot de waardering van een deel van de beleggingen (activa) in het GFH Paraplufonds is de handel in het beleggingsfonds opgeschort. Dit betekent voor u dat er op dit moment geen uitkeringen kunnen worden gedaan.

We begrijpen dat dit tot vervelende consequenties kan leiden, met name waar sprake is van periodieke uitkeringen. We proberen de periode van opschorting zo kort mogelijk te laten zijn en zoeken met alle partijen de beste oplossing voor de participanten.

Alle gelden die zijn geïncasseerd voor 4 januari 2017 zijn belegd en worden door Today’s Tomorrow  beheerd in overeenstemming met de beleggingsvoorwaarden, zoals opgenomen in het toepasselijke prospectus. De waarde van de participaties zal blijven fluctueren tijdens de opschorting.

Gelden die zijn geïncasseerd of gestort na 4 januari 2017 worden niet belegd en blijven in contanten staan op de rekening van de Stichting gedurende de opschorting.

Om deze reden is de automatische incasso vanaf juni 2017 stopgezet. Dit betekent dat er geen automatische incasso’s meer zullen plaatsvinden van uw persoonlijke rekening naar uw rekening bij GFH Giro.

Begin juni jl. is de automatische incasso stopgezet en zullen er geen automatische incasso’s meer plaatsvinden van uw persoonlijke rekening naar uw rekening bij GFH Giro. De automatische incasso is stopgezet omdat de gelden die zijn gestort of geïncasseerd na 4 januari 2017 niet worden belegd en in contanten op de rekening van de Stichting blijven staan. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.

Het stopzetten van de automatische incasso heeft geen directe gevolgen voor u. Het kan echter wel gevolgen hebben voor uw einddoel, aangezien het geld normaal gesproken belegd zou worden met als doelstelling geld op te bouwen ter aanvulling op uw pensioen. Doordat het geld sinds de opgelegde fondsmaatregel van de AFM niet meer belegd mag worden maar liquide op de geldrekening van de stichting blijft staan is dit niet meer het geval.

U kunt gebruik maken van de gebruikelijke storneringstermijn bij de bank van 56 dagen (8 weken). Terugbetaling van een inleg voor deze termijn is niet mogelijk zonder fiscale consequenties*.

*Terugbetaling van een inleg die meer dan 56 dagen terug is geïncasseerd heeft tot gevolg dat sprake is van (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrentespaarrekening/ lijfrentebeleggingsrekening waardoor negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en revisierente is verschuldigd.

Zolang de opschorting van kracht is, is het niet mogelijk om over te stappen. Als de fondsen weer open zijn, danwel zijn overgedragen, kunt u overstappen naar een andere aanbieder.

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wft en de uit de Wft voortvloeiende regels. Zij heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om de Wet op het financieel toezicht (Wft) te handhaven. Nadat de AFM het GFH Paraplufonds eind december 2016 een fondsmaatregel heeft opgelegd heeft zij een tevens een curator op grond van art 1:176 WFT aangesteld bij Today’s Tomorrow die o.a. moet toezien op de prudente afwikkeling van het GFH Paraplufonds. De directie van TT en de curator werken intensief samen om de uitdagingen waar TT voor staat in het belang van de beleggers zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Heeft u een vraag die niet op onze website is beantwoord? Aarzel dan niet en neem contact op via het telefoonnummer 035-3035695 of via e-mail: info@todaystomorrow.nl.

Plan van aanpak

De afwikkeling houdt niet in dat het fonds per direct stopt en betekent ook niet dat Today’s Tomorrow overgaat tot directe uitkering.

In de beleggingsportefeuilles van het GFH Fonds bevinden zich goed verhandelbare (liquide) en minder goed verhandelbare (illiquide) beleggingen. Today’s Tomorrow is bezig met het onderzoeken van het inbrengen van de liquide beleggingen uit het    GFH Europees Vastrentend Fonds en de liquide beleggingen uit het GFH Europees Aandelenfonds in een vastrentend fonds respectievelijk een aandelenfonds van een andere gerenommeerde beheerder. Deze beleggingsfondsen zullen een vergelijkbaar beleggingsbeleid en fiscale behandeling hebben als de huidige GFH fondsen. Het GFH Fonds verkrijgt dan participaties in die andere beleggingsfondsen en keert deze participaties vervolgens uit aan haar deelnemers, en dus u. Op deze manier kan uw fiscale positie worden beschermd.

De illiquide (minder goed verhandelbare) beleggingen zijn momenteel (vanwege de onduidelijkheid over de waardering) niet goed in te brengen in een bestaand fonds op soortgelijke wijze als de liquide beleggingen. De wijze en duur van de afwikkeling van deze beleggingen staat daarom nog niet vast. Wij onderzoeken momenteel wat de beste handelswijze is ten aanzien van deze minder liquide beleggingen. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u hierover nader informeren.

Een aantal participanten heeft zich naar aanleiding van onze brief op 10 april jl. opgegeven voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst zal gaan plaatsvinden op het moment dat wij wat verder zitten in het overdrachtsproces en meer nieuws te vertellen hebben. Participanten die zich hebben opgegeven voor de bijeenkomst zullen binnenkort een persoonlijk bericht van ontvangen met de datum en de locatie waar de bijeenkomst zal gaan plaatsvinden.

Opschorting

Op dit moment is er enige onduidelijkheid over de exacte waarde van een beperkt deel (circa 25%) van de beleggingsportefeuille. Wanneer er nu aan- of verkooporders worden uitgevoerd is het dus niet 100% duidelijk of dit tegen de juiste koers gebeurt. Daarom is besloten om de handel (aan – en verkoop van beleggingen) tijdelijk stil te leggen en over te gaan tot afwikkeling.

De opschorting is tot nader order van kracht. Op dit moment zijn wij, Today’s Tomorrow (“TT”), gesprekken met andere gerenommeerde fondsaanbieders om de beleggingen in het GFH paraplufonds (geheel of gedeeltelijk) onder beheer van deze andere fondsbeheerder in te brengen.

De illiquide (minder goed verhandelbare) beleggingen zijn (vanwege de onduidelijkheid over de waardering) niet goed in te brengen in een bestaand fonds op soortgelijke wijze als de liquide beleggingen. De wijze en duur van de afwikkeling van deze beleggingen zal daarom waarschijnlijk op een andere manier plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hierover nader informeren.

Wij begrijpen de hinder en de ernstige gevolgen voor de participanten, met name  omdat er momenteel geen periodieke uitkeringen kunnen plaatsvinden. Wij betreuren dit ten zeerste en spannen ons in om zo spoedig mogelijk tot een definitieve oplossing te komen dat in het belang is van alle participanten. Met een aantal fondsbeheerders is momenteel een tweede gespreksronde gestart.

Wij, Today’s Tomorrow (“TT”), zullen beide sub fondsen van het GFH Paraplufonds ondanks de opschorting beheren in overeenstemming met de beleggingsvoorwaarden, zoals opgenomen in het toepasselijke prospectus.  De  waarde van de participaties zal daardoor blijven fluctueren tijdens de opschorting. Voor uw belegging in participaties geldt net als voorheen dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden.

Updates met betrekking tot de indicatieve waarde van de beleggingen worden net als voorheen gepubliceerd met de actuele  NAV’s op de website van GFH Giro, onder het kopje productinformatie, klik hier voor de directe link naar het maandrapport van het Vastrentend Fonds, en hier voor de directe link naar het maandbericht van het Aandelen Fonds.  Er kan door de twijfel over de  waardering echter niet gehandeld of uitgekeerd worden op basis van deze “indicatieve” waarde.

Het door u ingelegde vermogen is belegd en wordt beheerd conform de beleggingsvoorwaarden zoals opgenomen in het toepasselijke prospectus. De waarde van uw participaties kan door marktbewegingen op de financiële markten daardoor lager of hoger zijn dan de laatst bekende waarde van de participaties. In het verleden behaalde resultaten bieden daarbij geen garantie voor de toekomst. De opschorting van de handel in de GFH fondsen heeft hierin geen verandering gebracht. Ten aanzien van de waardering van de beleggingen van de sub fondsen van GFH paraplufonds verwijzen wij u graag naar de performance sheet op de website van GFH Giro.

Gelden die al zijn geïncasseerd of gestort na januari 2017 worden niet belegd en blijven in contanten staan op de rekening van de Stichting. U kunt de gestorte bedragen die nog niet belegd zijn storneren tot 56 dagen (8 weken) na incassatie. Terugbetaling van een inleg voor deze termijn is niet mogelijk zonder fiscale consequenties*.

*Terugbetaling van een inleg die meer dan 56 dagen terug is geïncasseerd heeft tot gevolg dat sprake is van (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrentespaarrekening/ lijfrentebeleggingsrekening waardoor negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en revisierente is verschuldigd.

Zeker, los van de controles binnen Today’s Tomorrow zijn er  externe partijen betrokken. Zo kent het GFH Paraplufonds een administrateur, Circle Investment Support Services en ook een Bewaarder, Stichting Circle Depositary Services. De belangrijkste taak van de Bewaarder is het bewaren van de bezittingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds. Naast het in bewaring nemen van de bezittingen heeft de bewaarder ook nog andere taken.

Zo dient de bewaarder ervoor te zorgen dat bij de toe- en uittreding van participanten, de verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van rechten van deelneming of aandelen in de beleggingsinstelling in overeenstemming is met de Wet financieel Toezicht (“Wft”) De bewaarder dient verder de kasstromen van de beleggingsinstelling te controleren.

De bewaarder zal bij de uitvoering van zijn taak in het belang van de participanten optreden. Daarnaast voeren de aangestelde administrateur en accountant controles uit. Daarnaast staat de beheerder van het GFH Paraplufonds onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank.

Daarnaast heeft de AFM na het opleggen van de fondsmaatregel eind december 2016 een curator aangesteld bij Today’s Tomorrow (“TT”). De curator moet o.a. toezien op de prudente afwikkeling van het GFH Paraplufonds. De directie van TT en de curator werken intensief samen om de uitdagingen waar TT voor staat in het belang van de beleggers zo goed en snel mogelijk op te lossen.

De vergunning van Today’s Tomorrow B.V. is beperkt tot het beheer van het TT Paraplufonds. Met betrekking tot het GFH Paraplufonds zijn de activiteiten van TT gericht op afwikkeling.

TT voert momenteel gesprekken met andere gerenommeerde fondsaanbieders om de beleggingen in het GFH paraplufonds (geheel of gedeeltelijk) onder beheer van deze andere fondsbeheerder in te brengen. De illiquide (minder goed verhandelbare) beleggingen zijn (vanwege de onduidelijkheid over de waardering) niet goed in te brengen in een bestaand fonds op soortgelijke wijze als de liquide beleggingen. De wijze en duur van de afwikkeling van deze beleggingen zal daarom waarschijnlijk op een andere manier plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hierover nader informeren.

Met een aantal fondsbeheerders is momenteel een tweede gespreksronde gestart.

Overig

Nee, tenzij u dit wilt. U communiceert rechtstreeks met ons, Today’s Tomorrow. Wij werken samen met verschillende onafhankelijke financieel advieskantoren door het land. Visie Verzekeringen was er daar één van. Mocht u het wenselijk vinden dan kunnen wij u in contact brengen met een andere onafhankelijke financieel adviseur in uw omgeving.

Het GFH paraplufonds is een beleggingsfonds opgericht onder Nederlands recht. Het GFH paraplufonds houdt adres ten kantore van de beheerder, Today’s Tomorrow. De banken waar de activa van het fonds worden aangehouden (depotbank) zijn BinckBank en Theodoor Gilissen Bankiers.